Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement

Rechten en verplichtingen der leden
Artikel 1
De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het ter plaatse geldende baanreglement en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van de baanexploitant en/of Technische commissie. Vanaf 1 mei is gepaste tenniskleding op de baan voorgeschreven (tenzij anders door de baanexploitant is aangegeven).
Artikel 2
De leden zijn verplicht adreswijzigingen ten spoedigste aan de secretaris op te geven. Zij zijn tevens verplicht de contributie en, indien verschuldigd, het entreegeld te voldoen voor 1 april van het desbetreffende verenigingsjaar (begin van het tennisseizoen).
Artikel 3
De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten (geen hoofdbestuursvergaderingen, kascommissie en
T.C. vergadering zijnde), wedstrijden en andere evenementen der vereniging aanwezig te zijn.

Vergaderingen
Artikel 4
De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls de voorzitter of tenminste drie bestuursleden dit wensen. De voorzitter heeft in deze vergadering de leiding en is bevoegd de spreektijd van alle leden bij ieder agendapunt te limiteren, alsmede de vergadering te schorsen of te verdagen.
Artikel 5
Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door middel van verzending van een schriftelijke convocatie aan ieder bestuurslid, tenminste 14 dagen voor de datum der vergadering. Tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering is de voorzitter bevoegd. Hij is daartoe verplicht op verzoek van tenminste drie bestuursleden. Indien aan dit verzoek binnen 14 dagen geen gevolg wordt gegeven en de bestuursvergadering niet binnen 48 dagen na indiening van het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.
Artikel 6
Kandidaatstelling voor een door de algemene vergadering te kiezen functionaris geschiedt door het bestuur en/of door 5 seniorenleden, ereleden of leden van verdienste. Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt, nadat het bestuur zich heeft vergewist, dat de te stellen kandidaten een eventuele benoeming zullen aanvaarden. Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk 7 dagen voor de algemene ledenvergadering.
Artikel 7
De agenda der algemene vergadering bevat, behalve de uit de Statuten of voorgaande artikelen van dit reglement voortvloeiende punten, ieder voorstel, dat tenminste 7 dagen voor verzending van convocaties door tenminste 5 leden schriftelijk bij de secretaris is ingediend, alsmede hetgeen de tot bijeenroeping der vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen.
Artikel 8
Alle op de agenda ener vergadering voorkomende punten worden in die vergadering aan de orde gesteld en behandeld. Bij ieder punt wordt tevens behandeld ieder mondeling door een lid staande de vergadering gedaan voorstel, het welk rechtstreeks met het aan de orde zijnde agendapunt samenhangt, mits in geval van een algemene ledenvergadering ondersteund door tenminste vier andere leden.

Commissie
Artikel 9
De algemene vergadering kan een of meer commissies benoemen, met algemene of bijzondere opdrachten, welke zich niet mogen uitstrekken buiten de grenzen der bevoegdheden van de benoemde commissie. Deze commissie en de door het bestuur ingestelde commissies blijven ten allen tijde verantwoordelijk tegenover de instantie die hen heeft benoemd. Bij of na de benoeming kunnen tevens de bevoegdheden en verplichtingen van iedere commissie worden geregeld of gewijzigd. De commissies met uitzondering van de commissie als bedoeld in artikel 11, lid 4 van de Statuten kunnen ten allen tijde door het bestuur worden ontbonden. Ook kunnen een of meer leden daarvan als zodanig door het bestuur worden ontslagen en al dan niet door anderen worden vervangen.
Artikel 10
De commissie, als bedoeld in artikel 11, lid 4 van de Statuten, bestaande uit 2 leden, wordt bij haar benoeming telkens geldend voor 1 jaar, aangevuld met een plaatsvervangend lid, dat bij ontstentenis van een van de commissieleden diens plaats zal innemen. Dit plaatsvervangend lid zal in het volgend verenigingsjaar, bij voorkeur, door de algemene vergadering worden benoemd tot lid van de commissie in plaats van dat lid van de commissie, dat het langst in de commissie zitting heeft gehad.
Artikel 11
Door de algemene vergadering wordt, voor de duur van 1 jaar een technische commissie gekozen (hierna aangeduid als T.C.) en een jeugdcommissie (hierna aangeduid als J.C.), bestaande uit een oneven aantal. Bestuursleden kunnen ook zitting hebben in de T.C. en de J.C.
Artikel 12
De werkzaamheden van de T.C. en J.C. zullen bestaan uit:
a.  het beoordelen van nieuwe leden op hun speelsterkte
b.  het bezorgen en verzorgen van het materiaal op en van de banen.
c.  het verzorgen van de aanwijzingen en het in praktijk brengen van de jaarlijkse door de T.C. en J.C. op te maken speel sterkte.
d.  het regelen en verzorgen van de competitie, toernooien en wedstrijden.
e.  het toelaten van introducés.

Besluitvorming
Artikel 13
Verlangt omtrent een aan de orde gesteld voorstel geen der stemgerechtigde leden stemming, dan wordt gerekend dat het voorstel is aangenomen. In het tegenovergestelde geval wordt tot stemming overgegaan. Indien meerdere personen voor een functie kandidaat gesteld zijn, wordt tot stemming overgegaan.
Artikel 14
Stemming over personen geschiedt door middel van gesloten briefjes. Ter bepaling van het resultaat der stemming blijven ongeldige en blanco stemmen buiten beschouwing. Een stem is ongeldig, indien op het stembriefje iets anders is aangegeven dan noodzakelijk is voor het uitbrengen van de stem. Indien een ingediend voorstel niet de vereiste meerderheid heeft verworven, is het niet aangenomen.
Artikel 15
In geval van verkiezing wordt over iedere benoeming apart gestemd. Door de algemene vergadering kan slechts worden gekozen 1 persoon, die is kandidaat gesteld op de wijze als bij de Statuten en Huishoudelijk reglement is geregeld. Dit geldt niet ten aanzien van de benoeming van ereleden. Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen, tenzij bij Statuten of Huishoudelijk reglement anders is bepaald. Bij staking van stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd.

Bestuur
Artikel 16
De op statutaire wijze tot verenigingsbestuurder benoemde is verplicht het bestuurslidmaatschap te aanvaarden. Hij kan echter ten allen tijde als zodanig aftreden. Hij is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, tot het daarin voeren van het woord en het daarin uitbrengen van zijn stem, ieder bestuurslid heeft  één stem. Het stemrecht mag niet door middel van gemachtigde worden uitgeoefend. Ieder jaar treden er drie bestuursleden af volgens het volgende rooster, waarbij de volgorde zoveel mogelijk wordt bepaald naar die van toetreding als zodanig.

 Ook treden jaarlijks af de in artikel 9, lid 10 van de Statuten genoemde adviseurs. De aftredende functionarissen zijn terstond herkiesbaar. De verkiezingen van de bestuursleden ter vervanging van de aftredende geschieden in de eerste algemene ledenvergadering, waarin daartoe de mogelijkheid bestaat. Het bestuurslid, gekozen ter invulling van een tussentijds ontstane vacature, treedt af op het tijdstip waarop het lid dat hij vervangt, volgens het rooster had moeten aftreden.
Artikel 17
In de eerste vergadering van het bestuur na de algemene vergadering wordt een vicevoorzitter gekozen. Deze neemt bij ontstentenis van de voorzitter diens werkzaamheden waar. Bij ontstentenis van de vicevoorzitter of van een ander bestuurslid worden diens werkzaamheden waargenomen door één of meer door het bestuur uit zijn midden gekozen leden. Blijvende ontstentenis van één of meer bestuursleden is niet van invloed op de bevoegdheden van het bestuur. In geval van blijvende ontstentenis van alle bestuursleden fungeren de aanwezige, laatstelijk reglementair afgetreden bestuursleden als tijdelijk bestuur.
Artikel 18
Schade aan de vereniging of één harer bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur geheel of ten dele op dat lid worden verhaald.
Artikel 19
Het bedrag als bedoeld in artikel 10, lid 3 onder sub c der Statuten, wordt gesteld op € 2500,-

Verplichtingen van het bestuur
Artikel 20
Het bestuur is verplicht op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden van:
a.  namen en adressen van de in artikel 4 der Statuten bedoelde personen.
b.  presentielijsten en notulen van alle algemene vergaderingen en vergaderingen van het bestuur.
c.  de bezittingen en schulden van de vereniging.
Kleine voorwerpen van geringe waarde, welker gebruik  korter dan een jaar pleegt te duren, hoeven daarin niet te worden opgenomen. Van de onder a. bedoelde administratie moet aan ieder lid die daarom verzoekt binnen één week inzage worden verstrekt omtrent zijn gegevens. 

Aanmeldingsformulier
Artikel 21
Op het aanmeldingsformulier, als bedoeld in artikel 5, lid 1 van de Statuten, dient te worden vermeld: naam, voornamen, woonplaats, adres, geboortejaar en geboortedatum.

Slotbepaling
Artikel 22
Alle leden ontvangen desgewenst van de secretaris één exemplaar van de Statuten en van dit reglement, zulks tegen een door het bestuur vast te stellen vergoeding.
Artikel 23
Aldus vastgesteld door de algemene vergadering op 30 maart 1998.

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 75 670 0188

Sportpark de Kuil / TVZaansport

Kuilpad 1E
1509 AS Zaandam

KVK-nummer

40618240